Codi ètic

Durant la prestació del servei, el taxista està obligat a complir les normes que regulen l'activitat del taxi i que estan recollides en el Reglament metropolità del taxi.

La imatge, la rendibilitat i la competitivitat del taxi depenen en gran manera del compliment d'aquestes normes i, per això, cal tenir present alguns consells. Preneu-ne nota!

Prestació del servei
 • A l'interior del vehicle
  • Abans de començar el servei reviseu el correcte funcionament dels aparells i equipaments del vostre taxi (taxímetre, impressora, mòdul...)
  • Recordeu que el taxímetre ha d'estar sempre descobert.
  • Porteu en el vehicle aquella documentació que us acredita com a taxista. Heu de portar la llicència, el llibre d'inspecció, juntament amb la documentació del vehicle i el rebut que garanteix el pagament de la pòlissa d'assegurança del vostre taxi.
  • Teniu cura de la vostra imatge personal: el taxista acudeix al seu lloc de treball i des del seu taxi trasllada la seva imatge professional.
  • Està prohibida la prestació del servei amb samarretes o pantalons esportius curts, o amb un calçat que pugui suposar un problema per a la seguretat vial durant la conducció. 
  • Respecteu el codi ètic no escrit de les bones maneres, marca d'identitat del taxi de l'àrea metropolitana de Barcelona.
 • Atenció a l'usuari
  • Doneu la benvinguda i acomiadeu el vostre client, sempre amb correcció.

  • Avanceu-vos a estendre el rebut del taxi després d'un servei, abans que l'usuari us el demani. Comproveu si la impressió de les dades del rebut és llegible.

  • Recordeu que s'ha de transportar gratuïtament el gos pigall o altres gossos d'assistència a persones amb problemes de mobilitat reduïda.

  • Ateneu les demandes dels usuaris quan aquests requereixin encendre o apagar els sistemes de climatització o el sistema d'aire condicionat.

  • Truqueu immediatament al Servei d'Objectes Perduts (93 70 70 600 o 902 101 564) si trobeu un objecte oblidat per l'usuari en el taxi.

 • Seguretat viària
  • Atureu el taxi on no generi problemes circulatoris.

  • Procureu encotxar i desencotxar als xamfrans i no al mig del carrer.

  • Tingueu present que la revisió metropolitana és una obligació de tot professional taxista i una garantia per al client del taxi. No oblideu de passar-la.

  • Porteu sempre la documentació que acrediti que teniu l'assegurança del vehicle en vigor.

  • Conegueu les condicions de seguretat del vostre vehicle.

  • Eviteu situacions de risc.

  • Disposeu d'una farmaciola per a primers auxilis. 
  • Doneu suport en tot moment als companys que es puguin trobar en qualsevol dificultat.
 • Parades
  • Utilitzeu la xarxa de parades que hi ha a Barcelona i als municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona per evitar la despesa irracional de combustible.
  • No podeu admetre passatge a menys de 50 m d'una parada. 
  • No deixeu el vostre taxi a la parada de manera que n'impedeixi la normal activitat.
  • Les parades de taxi no han estat establertes per ser un estacionament.
  • Respecteu el torn d'encotxament de les parades tenint en compte l'ordre de preferència dels usuaris.
  • No avanceu mai un company que estigui lliure. Si, sense adonar-vos-en, ocorre aquesta circumstància, procureu desviar-vos o cedir el pas al més aviat possible.