Des del 19 de març, el taxi ha d'anar amb un passatger

Back

| Subject: Regulations

Ordre del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana

Els desplaçaments duts a terme en transport públic de viatgers en turismes, a l'empara del que disposa l'article 7 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, s'han de fer individualment, llevat que sigui per acompanyar persones amb discapacitat, menors, persones grans o per qualsevol altra causa justificada.

D'altra banda, la disposició final d'aquesta Ordre determina que serà d'aplicació des del dia de publicació al BOE i fins a la finalització del període d'estat d'alarma o de les pròrrogues que pugui tenir.