Mediation companies

S'entén per activitat de mediació la prestació de servei per a la contractació i la comercialització de serveis de taxi urbà, ja sigui mitjançant emissores de radiofreqüència, sistemes de telefonia, aplicacions informàtiques per a dispositius fixos o mòbils, o altres sistemes anàlegs.