Ampliació del període d'antiguitat màxima dels taxis

| Subject: Regulations

Un any més per als que la compleixen durant el 2023 i dos anys per als que l'assoleixen el 2020, el 2021 o el 2022

Taxi

S'ha aprovat definitivament la modificació de la Disposició transitòria novena del Reglament metropolità del taxi, que preveu l'ampliació de l'antiguitat màxima dels vehicles que la compleixin durant els anys 2020, 2021, 2022 i 2023. El text ara queda redactat de la manera següent:

"Ampliar el període d'antiguitat màxima dels vehicles establert en l'article 27.6 d'aquest Reglament. Aquesta ampliació serà d'un any en el cas dels vehicles que compleixen l'antiguitat màxima l'any 2023 i de dos anys per als vehicles que compleixen les antiguitats màximes establertes durant els anys 2020, 2021 i 2022 amb excepció dels vehicles de segona mà que s'apliquin a una llicència i els que es transmetin conjuntament, el quals es regiran per l'establert a dit article, sense perjudici de l'aplicació d'altres normatives que en matèria de circulació i vehicles siguin de major rang. Aquesta norma entrarà en vigor amb efectes retroactius des del 14 de març de 2020."

Podeu consultar el document d'aprovació definitiva publicat al BOPB