Carta de serveis

La Carta de serveis és un document públic adreçat als/les taxistes i a la ciutadania, on es relacionen els diferents serveis que ofereix l'Institut Metropolità del Taxi i els compromisos de qualitat assumits en la seva prestació, així com els drets i els deures dels usuaris en relació amb aquests serveis.

Els serveis que l'IMET realitza en l'exercici de les seves funcions són: 
  1. Regulació i tramitació per a la prestació del servei de taxi: atorga la credencial de taxista, determina l'establiment de les normes per a la transmissió de llicències, l'establiment del règim disciplinari aplicable al servei, l'autorització dels vehicles per al servei de taxi i gestió de les parades. 
  2. Atenció als usuaris del sevei de taxi: recepció de formularis de queixes de clients sobre el servei de taxi, recepció de denúncies d'agents de l'autoritat, d'inspectors de l'IMET o del departament de sancions. També, tramita els avisos d'usuaris i taxistes en relació als objectes oblidats en un taxi.
  3. Inspecció del servei de taxi 
La Carta de serveis va ser aprovada pel Consell d'Administració de l'IMET en la sessió de data 5 de novembre de 2020.