Functions of the IMET

L'Institut Metropolità del Taxi (IMET) és un organisme autònom que depèn de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). La seva funció se centra en l'administració i la gestió del servei del taxi d'aquest territori.

Competències

  • Establir les normes de prestació del servei.
  • Atorgar la credencial d'aptitud de taxista i el carnet de conductor d'autotaxi.
  • Establir les normes i les condicions per a la transferència de llicències.
  • Determinar el règim disciplinari que s'aplica al servei.
  • Autoritzar els models de vehicles per a la seva aplicació al servei de taxi.
  • Regular les revisions metropolitanes.
  • Proposar a la Comissió de Preus de la Generalitat de Catalunya, prèvia consulta amb les associacions representatives del sector, les tarifes anuals que s'apliquen al taxi. 
Estatuts de l'Institut Metropolità del Taxi (IMET) - Text refós

Estatuts de l'Institut Metropolità del Taxi (IMET) - BOP de Barcelona, núm 60, de dijous 11 de març de 1993

Annex: Modificació dels Estatuts de l'Institut Metropolità del Taxi  (IMET) - BOP de Barcelona, núm. 304, de 21 de desembre de 1993