Expedient 42/18

Tipus:
Contractes formalitzats
Objecte del contracte:
Servei de manipulació i distribució de la revista Taxi
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
19.194,00 €
Empresa adjudicatària:
GUREAK MARKETING, SLU
Òrgan de contractació:
Gerència
Data de signatura:
Related links