Expedient 74/21

Tipus:
Contractes menors
Objecte del contracte:
Lectura i enviament d'informació d'una mostra de taxímetres, a l'IMET mitjaçant sistema Prima
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
4.322,38€
Empresa adjudicatària:
INTERFACOM S.A.U.
Related links