Expedient 255/19

Tipus:
Contractes menors
Objecte del contracte:
Implementació instàncies electròniques queixes i denúncies.
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
10.196,96 €
Empresa adjudicatària:
OESIA NETWORKS, sl
Related links