Taxi

VTC

Portar publicitat

Els vehicles aplicats a llicència poden portar publicitat interior o exterior d'acord amb les normes legals i publicitàries sobre publicitat, conformement a la Llei i al Reglament metropolità del taxi i amb subjecció a tot allò que estableix la norma complementària corresponent.

Taxi

Autorització

Els taxistes titulars de llicència interessats a portar publicitat en el seus vehicles han de demanar l'autorització corresponent a l'IMET, així com pagar la taxa de publicitat vigent. Actualment la normativa permet la publicitat tant a l'interior (dins del vehicle mitjançant suport) com a l'exterior. En aquest darrer cas és imprescindible fer ús d'un suport homologat i de dimensions reglamentades que ha de situar-se en la part superior del taxi. Des del any 2013 també està autoritzada la publicitat a les portes davanteres del taxi. Aquest tipus de publicitat ha de tenir una mida màxima de 60 per 45 centímetres i el material ha de ser de vinil o similar.