Òrgan de govern

El Consell d'Administració de l'IMET és l'òrgan de direcció i representació de l'Institut Metropolità del Taxi.

Competències

Entre d'altres, s'encarrega de: 

  • Proposar a l'AMB l'aprovació de programes d'actuació.

  • Adoptar les mesures adients per millorar l'organització i el funcionament de l'IMET.

  • Aprovar el pressupost de l'IMET.

  • Aprovar les taxes per a la prestació del servei.

  • Donar compte anualment a l'AMB de la tasca realitzada.

Composició

Presidenta: Mercedes Vidal Lago

Vicepresident: Antonio Poveda Zapata

Gerent: Maria Teresa Carrillo Palacín

Directora de serveis: Pilar Molina Mesa

Consellers

Antonio Poveda Zapata  Partit dels Socialistes de Catalunya  PSC
Francesc Povedano Hinojosa   Partit dels Socialistes de Catalunya  PSC
Mercedes Vidal Lago   Entesa
David Prieto Cabeza  Entesa
Raimond Blasi i Navarro  Convergència Democràtica de Catalunya  CDC
Cristian Barti Rodríguez  Candidatura d'Unitat Popular  CUP
Marc Suárez i Rovira  Esquerra Republicana de Catalunya  ERC
Òscar Ramírez Lara  Partit Popular  PP
Miguel Manuel García Valle  Ciutadans  C's