Accessos directes:

Posicionament de l'AMB davant l'aprovació pel Consell Ministres del RDL de modificació de la L0TT en matèria d'VTC's

Tornar

| Tema:

Barcelona, 28.09.2018

Davant l'aprovació en el dia d'avui, pel Consejo de Ministros, del Real Decreto-ley, pel que es modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de arrendamiento de vehículos con conductor, l'Àrea Metropolitana de Barcelona manifesta que:

Aquest Decret Llei confirma i ratifica que corresponen a les entitats locals i metropolitanes, les competències per regular els serveis de transports de viatgers, incloses les VTC's que es prestin en l'àmbit urbà i metropolità  i que hauran de subjectar-se a les normes que aquestes estableixin, tal com es formula en el Reglament d'ordenació de les VTC's aprovat per l'AMB el juny passat i temporalment suspès pel TSJC.

És per això que l'AMB demanarà al TSJC l'aixecament de la mesura cautelar de suspensió de l'aplicació del reglament metropolità en base a aquestes noves circumstàncies.

Tanmateix, l'AMB manifesta la seva disconformitat en relació a l'establiment d'un període transitori de caràcter indemnitzatori mínim de 4 anys, en el qual les VTC podran operar en l'àmbit urbà i metropolità subjectes a determinades limitacions. L'AMB entén que aquesta compensació no està justificada ni des del punt de vista jurídic ni econòmic i representa un escenari de complexitat de difícil gestió.

No obstant l'AMB instarà a la Generalitat de Catalunya a desenvolupar conjuntament el màxim de mesures de limitació i regulació de la prestació de les VTC, que el mateix DL preveu, per tal de reduir-ne els efectes negatius.

AMB, Barcelona a 28 de setembre de 2018