El taxi per dintre…

Tots els elements situats a l'interior d'un taxi informen sobre algun aspecte relacionat amb el servei. Preneu-ne nota!

Taxímetre

Aparell  electrònic que mesura l'import que es cobra en relació tant amb la distància recorreguda com amb el temps transcorregut. En el taxímetre podeu visualitzar la tarifa aplicada en cada moment, l'import del servei, dels suplements i el total a pagar per un servei de taxi.

Mòdul lluminós

És un aparell que va connectat al taxímetre i que mostra si el taxi va lliure o ocupat, i la tarifa aplicada.

Aquest element del taxi permet a l'usuari localitzar els taxis que estan lliures i, als serveis d'inspecció, controlar que el taxista apliqui la tarifa adequada.

Impressora

El taxímetre té connectada i incorporada una impressora expenedora de rebuts.

En el rebut hi figuren tots els elements que han intervingut en la tarifació del servei (data, hora d'inici del servei, data/hora/final servei, km recorreguts, tarifes aplicades, import del servei, import dels suplements i import total).

Placa identificativa del taxi

Placa on s'indiquen les dades identificatives del taxi (núm. de llicència, matrícula, número de places autoritzades).

Aquesta placa està situada al davantal frontal o en el muntant esquerre del vehicle. 

Adhesiu de tarifes

Tarifes taxi 2022

Mostra les tarifes urbanes del taxi de l'AMB i se situa en el vidre posterior dret del vehicle.

Revisió metropolitana

Revisió metropolitana 2023
Adhesiu que acredita que el taxi ha passat favorablement la revisió metropolitana anual del vehicle. L'adhesiu està col·locat a la part superior dreta del vidre davanter del taxi. En aquest adhesiu hi ha marcada la data de validesa de la revisió.